Udostępnianie jest fajne!

Oświadczenie uczestnika biorącego udział w Biegu Tropem Wilczym – edycja Świebodzice 2023.

 

Ja niżej podpisany(a): …………………………………………..…………………….. numer startowy …………….
niniejszym zgłaszam udział w Biegu Tropem Wilczym w dniu 14.05.2023 r. w Świebodzicach i oświadczam, że akceptuję w całości warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Biegu.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Biegu, jestem zdrowy/a i przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w czasie ww. imprezy.

Przyjmuję obowiązek przestrzegania zarządzeń Organizatora podczas Biegu i oświadczam, że będę się do nich stosował. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Biegu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1182). Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a także o prawie do ich poprawiania, oraz że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice, ul. Osiedle Sudeckie 5f/9, 58-160 Świebodzice. Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, bądź związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników za szkody osobowe lub rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu.

Uczestnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr osób trzecich. Przez akceptację niniejszej deklaracji Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia od Organizatora lub jego zleceniobiorców roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnego zaistnienia wypadku lub powstania szkody związanej z udziałem w Biegu.

Świebodzice, dnia 14-05-2023 r. Czytelny podpis ……………………………………..………………..………….

Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie pocztą elektroniczną o kolejnej edycji Biegu.

Czytelny podpis ………………………..……..……………………..………….

POBIERZ I WYDRUKUJ PDF: Oświadczenie uczestnika