21 lutego 2020

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Udostępnianie jest fajne!

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka biorącego udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym – edycja Świebodzice 2023

Ja /my niżej podpisany(a)/podpisani: …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

niniejszym wyrażam/my zgodę na udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w dniu 14.05.2023 r. w Świebodzicach (dalej: „Bieg”) mojego/naszego dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oraz oświadczam/oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy w całości warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Biegu.

Jednocześnie oświadczam/my, że zapoznałem(am)/zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Biegu, oraz że moje/nasze dziecko jest zdrowe i przyjmuję/przyjmujemy odpowiedzialność za stan zdrowia mojego/naszego dziecka w czasie Biegu.

Oświadczam/my, że przyjmuję/my odpowiedzialność za moje/nasze dziecko w zakresie przestrzegania przez nie zarządzeń Organizatora podczas Biegu. Jednocześnie wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/naszego dziecka dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Biegu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1182). Oświadczam/my, że zostałem(am)/zostaliśmy poinformowany(a)/poinformowani, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a także o prawie do ich poprawiania, oraz że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice, ul. Osiedle Sudeckie 5f/9, 58-160 Świebodzice. Ponadto, wyrażam/my zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/naszego dziecka w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, bądź związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników za szkody osobowe lub rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu.

Uczestnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr osób trzecich. Przez  akceptację niniejszej deklaracji Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia od Organizatora lub jego zleceniobiorców roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnego zaistnienia wypadku lub powstania szkody związanej z udziałem w Biegu.

Świebodzice, dnia 14-05-2023 r., czytelny podpis ………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie pocztą elektroniczną o kolejnej edycji Biegu.

czytelny podpis ………………………..……..……………………..………….

 

POBIERZ I WYDRUKUJ PDF: Oświadczenie rodziców