21 lutego 2020

Regulamin

Udostępnianie jest fajne!

REGULAMIN BIEGU „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Świebodzice 14 maja 2023 r. (niedziela)

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwanym dalej „Biegiem”, jest – Fundacja Wolność i Demokracja (organizator ogólnopolski) i Stowarzyszenie „Obywatelskie Świebodzice” (organizator lokalny). Zakres obowiązków organizatora ogólnopolskiego i organizatora lokalnego określają: zawarte przez nich pisemne porozumienie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

II. PATRONAT HONOROWY

Pan Ireneusz Zyska – Poseł na Sejm RP.

 

III. PARTNERZY ORGANIZATORA LOKALNEGO

 • Promont Sp. z o.o.
 • Restauracja Korona Śląska
 • Piekarnia Ślęzak
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

 

IV. CELE

 • Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 • Popularyzacja wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Świebodzic i okolic.
 • Promocja Miasta Świebodzice, jako przyjaznego dla biegaczy.

 

V. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 14.05.2023 r. w Świebodzicach w dzielnicy Pełcznica – linia startu została wyznaczona na drodze leśnej za budynkiem przy ul. Solnej 4a/4b. Długość trasy Biegu Honorowego wynosi 1963 m. Biegi odbędą się także na dystansach 5 km i 10 km. Trasa Biegu na wszystkich dystansach została wyznaczona po duktach leśnych Książańskiego Parku Krajobrazowego. 
 • Biuro Zawodów w dniu imprezy znajdować się będzie na terenie przy ul. Solnej, obok linii startu/mety.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnicy, zostaną o tym zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.bieg.obywatelskieswiebodzice.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych zobowiązań w stosunku do Uczestników.
 • Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Poniżej plan Biegu:

 

VI. PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW W DNIU 14.05.2023 r.

 • 09.30-11.00 Rejestracja i odbiór koszulek.
 • 11.35 Start Biegu Honorowego (rodzinnego) na dystansie 1963 metrów – nawiązanie do godziny śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek” (w biegu może wziąć udział każdy uczestnik).
 • 12.00 Start wspólny biegu na dystansie 5 km i 10 km.
 • 13.30 Zamknięcie trasy biegu.
 • 13.45 Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie zawodów.
 • 14.00-15.00. Wystawa sprzętu wojskowego, gry i konkursy, grochówka wojskowa, niespodzianki związane z tematem imprezy.
 • 15.00 Zakończenie imprezy.

 

VII. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 • Bieg Honorowy (1963 m) jest symboliczny, nie ma pomiaru czasu.
 • W Biegu Honorowym prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 14.05.2023 r. ukończą 8 lat życia (tj. urodzone przed 14.05.2015 r.) i dokonają rejestracji uczestnictwa w Biegu.
 • Udział w Biegu Honorowym jest bezpłatny.
 • W Biegu na dystansie 5 km prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 14.05.2023 r. ukończą 16 lat życia (tj. urodzone przed 14.05.2007 r.) oraz dokonają rejestracji uczestnictwa
  w Biegu i wniosą opłatę startową w kwocie 38 zł.
 • W Biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 15.05.2022 r. ukończą 16 lat życia (tj. urodzone przed 14.05.2007 r.) oraz dokonają rejestracji uczestnictwa w Biegu i wniosą opłatę startową w kwocie 38 zł.
 • W przypadku osób, które do dnia Biegu nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie zgody na udział podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody jest dostępny na stronie www.bieg.obywatelskieswiebodzice.pl) lub w biurze zawodów.
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Deklaracji Uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie
  www.bieg,obywatelskieswiebodzice.pl).
 • Przekazanie Deklaracji Uczestnictwa i zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej odbywa się:
  a) w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.bieg.obywatelskieswiebodzice.pl w okresie od dnia 10.04.2023 r. do dnia 112.05.2023 r. do godz. 24:00;
  b) w Biurze Zawodów w dniu Biegu, w miarę wolnych miejsc.
 • Koszulkę okolicznościową wraz z numerem startowym Uczestnicy odbierają w Biurze Zawodów w dniu Biegu. Uczestnik zobowiązuje się do startu w Biegu Honorowym w koszulce
  okolicznościowej wraz z numerem startowym.
 • Limit Uczestników Biegu wynosi 250 osób. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji uczestników. Organizator
  zastrzega sobie prawo do zmiany limitu Uczestników.
 • Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie Biegu na zadeklarowanym dystansie. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. 
 • Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • W czasie trwania Biegu zabrania się wjazdu na trasę wszelkich pojazdów mechanicznych oraz wprowadzania zwierząt.
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na poddanie się wymaganiom niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku będzie odbierana od Uczestników w Biurze Zawodów w dniu Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim powiązanych, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia
  zdjęć lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
  promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz dla wszelkich innych potrzeb komercyjnych z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim powiązanych, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
  materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz dla wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące.
  Jednocześnie, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z możliwością wprowadzania zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, nazwiska, wizerunku, podobizny, głosu, czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim współpracujące, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z wyżej opisanymi uprawnieniami. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim współpracującym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
  odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Biegu.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo ruchu pojazdów i Uczestników Biegu.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość bezpłatnego korzystania z toalety.
 • Trasa Biegu będzie oznaczona, a przebieg poszczególnych biegów na wyznaczonych dystansach będzie kontrolowany przez służby porządkowe Organizatora.


VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 • Organizatorzy nie prowadzą klasyfikacji uczestników Biegu Honorowego.
 • Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg Honorowy otrzymują pamiątkowy medal.
 • W biegu na 5 km i 10 km będzie prowadzona klasyfikacja generalna. Za miejsca od 1 do 3 zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary.
 • Fundatorem nagrody za zwycięstwo (1 miejsce) w biegu na dystansie 10 km jest Ireneusz Zyska – Poseł na Sejm RP.
 • Fundatorem nagrody za zwycięstwo (1 miejsce) w biegu na dystansie 5 km jest Stowarzyszenie „Obywatelskie Świebodzice”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego nagradzania zawodników w zależności od pozyskania sponsorów.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub w części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości,
bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

 • Kontakt z Organizatorem można nawiązać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.bieg.obywatelskieswiebodzice.pl lub telefonicznie na nr tel.:
  504 072 962.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.